Disclaimer – Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Radio Amerika niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site.
Foto’s: Indien u een probleem heeft met een foto of het auteursrecht wordt volgens u geschonden laat ons dit weten en deze wordt verwijderd.
Radio Amerika aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze website, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster of de internetprovider.
Radio Amerika kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Radio Amerika Rotterdam oftewel https://radio-amerika-rotterdam.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Happy Barendrecht is neutraal dog rechtvaardig.
Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast.
Radio Amerika behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
LINKS NAAR ANDERE WEBSITES: Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites.
Radio Amerika is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens.
https://radio-amerika-rotterdam.nl geeft nieuws met een kleine waarheidsfactor. De waarheid van onze berichten ligt tussen de 0% – 100%.